Algemene voorwaarden Het Geschoren Schaap

Het Geschoren Schaap
De Dommel 30
8253 PL DRONTEN

Postadres:
De Dommel 30
8253 PL  DRONTEN

Telefoon:06-14704098
Email: info@hetgeschorenschaap.nl

Website: www.hetgeschorenschaap.nl

Het Geschoren Schaap is een fysieke winkel in zo goed als nieuwe en gebruikte meubels en woonaccessoires. U kunt ons bezoeken op ons vestigingsadres, De Dommel 30 te Dronten of via onze website www.hetgeschorenschaap.nl


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die Het Geschoren Schaap aanbiedt in haar winkel en op de website, en op alle via de winkel en website geplaatste informatieaanvragen, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Daar Het Geschoren Schaap grotendeels zo goed als nieuwe en gebruikte Vintage meubelen verkoopt, vertonen deze artikelen van Het Geschoren Schaap normale of doorleefde gebruikssporen volgens nauwkeurige omschrijving op onze website. Op deze artikelen of goederen wordt geen garantie gegeven.

1.3 Aangezien veel van onze producten van natuurlijke producten zijn vervaardigd(hout, schapenleer, rundleer), kunnen er altijd enige kleurafwijkingen in het product aanwezig zijn. Onze meubelen zijn ambachtelijk met de hand gepatineerd wat betekent dat er altijd enige kleurafwijking tussen een ander identiek meubel is. Op deze artikelen wordt geen garantie gegeven.

1.4 Het is mogelijk dat de getoonde foto’s op onze website enige kleurafwijkingen vertonen ten opzichte van onze originele artikelen. Hierop is aanspraak uitgesloten.

1.5 Koper heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen van geleverde artikelen. Het Geschoren Schaap is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die afnemer, koper of een derde ter zake van de producten mocht lijden.

1.6 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door Het Geschoren Schaap is ingestemd.

1.7 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel en internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Geschoren Schaap een overeenkomst aangaat.

1.8 Indien Het Geschoren Schaap niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Het Geschoren Schaap in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.9 Het Geschoren Schaap behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.10 Door het gebruik van de internetsite/winkelbezoek van Het Geschoren Schaap en/of het plaatsen van een informatieaanvraag/aankoop aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die kunnen worden verwacht en staan vermeld op de internet site.

Artikel 2 Artikelen/producten

2.1 Alle door Het Geschoren Schaap aangeboden artikelen, op de foto’s van de website, zijn altijd exclusief de meegetoonde “decoratie artikelen“. Tenzij duidelijk anders vermeld.

2.2 Het Geschoren Schaap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.3 Een internetkoop komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De klant en Het Geschoren Schaap komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Het Geschoren Schaap gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

2.4 Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Het Geschoren Schaap garandeert echter niet dat alle artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dan dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar: info@hetgeschorenschaap.nl

Artikel 3 Bestellingen/Aankopen

3.1 Een bestelling of aankoop van een artikel kan niet worden geannuleerd, de koper wordt gehouden aan de volledige betaling en afname van het desbetreffende product.

3.2 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3 Ondanks dat Het Geschoren Schaap de site up-to-date houdt kan het voor komen dat een artikel net gereserveerd of verkocht is. In dat geval neemt Het Geschoren Schaap zo spoedig mogelijk contact op met de koper.

3.4 Het Geschoren Schaap is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 4 Prijzen en Betalingen

4.1 Alle door Het Geschoren Schaap vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en vallen onder de margeregeling en zijn exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. BTW facturen zijn hierdoor niet mogelijk. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

4.2 De hoogte van de transportkosten worden op aanvraag van de klant van tevoren aan de klant kenbaar gemaakt. In de Regio Flevoland zijn transportkosten kosteloos.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4 Bij online aankopen zonder eerst een bezichtiging te hebben gepland kan op de volgende manieren worden betaald:

A: Betaling vooraf op bankrekening; de klant maakt het verschuldigde bedrag eventueel inclusief transportkosten over op IBAN: NL36INGB0007326558 ten name van Het Geschoren Schaap. Aankopen waarvoor de verschuldigde betaling 24 uur na de totstandkoming van de aankoop niet is voldaan, komen te vervallen.

B: Betaling contant of per PIN bij het afhalen of aankopen in de winkel van Het Geschoren Schaap aan de De Dommel 30 te Dronten, tijdens haar openingstijden zoals vermeld op de website

C: Betaling via PayPal

Artikel 5 Levering

5.1 Leveringen worden zo snel mogelijk afgeleverd in overleg met de klant:
A).Na betaling van het volledige aankoopbedrag bezorgt Het Geschoren Schaap de aangekochte artikelen in de regel binnen 3 tot 7 werkdagen. Europa en Wereld binnen 4 weken.
B).Indien klant er voor kiest om de artikelen af te halen in de winkel, dienen deze binnen 1 week afgehaald en ter plaatse betaald te worden. Zijn de artikelen niet binnen 1 week opgehaald dan worden opslagkosten in rekening gebracht.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de aankoop te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de aankoop opgegeven adres, op de begane grond, voor de deur.

5.3 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, gaat de aankoop terug naar Het Geschoren Schaap. Het Geschoren Schaap neemt vervolgens contact op met de koper voor het maken van een nieuwe afspraak. Kosten voor het (eventueel) opnieuw bezorgen, zijn voor rekening van de koper.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Het Geschoren Schaap verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door Het Geschoren Schaap aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Het Geschoren Schaap zijn voor rekening van de Klant en moeten alleen na overleg geschieden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het Geschoren Schaap is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Het Geschoren Schaap

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Het Geschoren Schaap niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel  9 Persoonsgegevens

9.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door Het Geschoren Schaap vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
A).het verwerken van de aankoop, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
B).opname in het klantenbestand van Het Geschoren Schaap.

9.2 Het Geschoren Schaap neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3 Het Geschoren Schaap verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, aankopen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11 Diversen

KvK:    63939432
IBAN:  NL36INGB0007326558