Het Geschoren Schaap April 2017

Algemene voorwaarden

De Dieze 56
8253 PS DRONTEN
Postadres:
De Dieze 56
8253 PS DRONTEN
Telefoon:06-14704098
Email: info@hetgeschorenschaap.nl
Website: www.hetgeschorenschaap.nl

Het Geschoren Schaap is een fysieke winkel in zo goed als nieuwe en gebruikte meubels en
woonaccessoires. U kunt ons bezoeken op ons vestigingsadres, De Dieze 56 te Dronten of
via onze website www.hetgeschorenschaap.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die Het Geschoren
Schaap aanbiedt in haar winkel en op de website, en op alle via de winkel en website
geplaatste informatieaanvragen, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Daar Het Geschoren Schaap grotendeels zo goed als nieuwe en gebruikte Vintage
meubelen verkoopt, vertonen deze artikelen van Het Geschoren Schaap normale of
doorleefde gebruikssporen volgens nauwkeurige omschrijving op onze website. Op deze
artikelen of goederen wordt geen garantie gegeven.

1.3 Aangezien veel van onze producten van natuurlijke producten zijn vervaardigd(hout,
schapenleer, rundleer), kunnen er altijd enige kleurafwijkingen in het product aanwezig zijn.
Onze meubelen zijn ambachtelijk met de hand gepatineerd wat betekent dat er altijd enige
kleurafwijking tussen een ander identiek meubel is. Op deze artikelen wordt geen garantie
gegeven.

1.4 Het is mogelijk dat de getoonde foto’s op onze website enige kleurafwijkingen vertonen
ten opzichte van onze originele artikelen. Hierop is aanspraak uitgesloten.

1.5 Koper heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen van geleverde artikelen. Het
Geschoren Schaap is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die
afnemer, koper of een derde ter zake van de producten mocht lijden.

1.6 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van
toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door Het Geschoren Schaap is
ingestemd.

1.7 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel en internetsite, dan wel elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Geschoren Schaap een overeenkomst
aangaat.

1.8 Indien Het Geschoren Schaap niet steeds strikte naleving van deze Algemene
Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat Het Geschoren Schaap in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te
verlangen.

1.9 Het Geschoren Schaap behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van
tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.10 Door het gebruik van de internetsite/winkelbezoek van Het Geschoren Schaap en/of het
plaatsen van een informatieaanvraag/aankoop aanvaardt de klant deze Algemene
Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die kunnen worden verwacht en
staan vermeld op de internet site.

Artikel 2 Artikelen/producten

2.1 Alle door Het Geschoren Schaap aangeboden artikelen, op de foto’s van de website, zijn
altijd exclusief de meegetoonde “decoratie artikelen“. Tenzij duidelijk anders vermeld.

2.2 Het Geschoren Schaap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te
wijzigen.

2.3 Een internetkoop komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door
de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven
emailadres. De klant en Het Geschoren Schaap komen uitdrukkelijk overeen dat door
gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot
stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden
van Het Geschoren Schaap gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

2.4 Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en
afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Het Geschoren Schaap garandeert
echter niet dat alle artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
ontbinding.

2.5 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling
wijzigen, dan dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar:
info@hetgeschorenschaap.nl

Artikel 3 Bestellingen/Aankopen

3.1 Een bestelling of aankoop van een artikel kan niet worden geannuleerd, de koper wordt
gehouden aan de volledige betaling en afname van het desbetreffende product.

3.2 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3 Ondanks dat Het Geschoren Schaap de site up-to-date houdt kan het voor komen dat
een artikel net gereserveerd of verkocht is. In dat geval neemt Het Geschoren Schaap zo
spoedig mogelijk contact op met de koper.

3.4 Het Geschoren Schaap is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende
informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de
reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 4 Prijzen en Betalingen

4.1 Alle door Het Geschoren Schaap vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW
en exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

4.2 De hoogte van de transportkosten binnen Nederland worden van tevoren aan de klant
kenbaar gemaakt. In de Regio Flevoland zijn transportkosten kosteloos.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de
internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4 Bij online aankopen zonder eerst een bezichtiging te hebben gepland kan op de
volgende manieren worden betaald:
A: Betaling vooraf op bankrekening; de klant maakt het verschuldigde bedrag eventueel
inclusief transportkosten over op IBAN: NL36INGB0007326558 ten name van Het
Geschoren Schaap. Aankopen waarvoor de verschuldigde betaling 24 uur na de
totstandkoming van de aankoop niet is voldaan, komen te vervallen.
B: Betaling contant of per PIN bij het afhalen of aankopen in de winkel van Het Geschoren
Schaap aan de De Dieze 56 te Dronten, tijdens haar openingstijden zoals vermeld op de
website.

Artikel 5 Levering

5.1 Leveringen worden zo snel mogelijk afgeleverd in overleg met de klant:
A).Na betaling van het volledige aankoopbedrag bezorgt Het Geschoren Schaap de
aangekochte artikelen in de regel binnen 3 tot 7 werkdagen.
B).Indien klant er voor kiest om de artikelen af te halen in de winkel, dienen deze binnen 1
week afgehaald en ter plaatse betaald te worden. Zijn de artikelen niet binnen 1 week
opgehaald dan worden opslagkosten in rekening gebracht.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding
van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht
de aankoop te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van
de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de
klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel
reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de aankoop
opgegeven adres, op de begane grond, voor de deur.

5.3 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, gaat
de aankoop terug naar Het Geschoren Schaap. Het Geschoren Schaap neemt vervolgens
contact op met de koper voor het maken van een nieuwe afspraak. Kosten voor het
(eventueel) opnieuw bezorgen, zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond
van enige overeenkomst aan Het Geschoren Schaap verschuldigd is, heeft voldaan. Het
risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door Het
Geschoren Schaap aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke
blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor
zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Het Geschoren Schaap zijn voor rekening
van de Klant en moeten alleen na overleg geschieden.
Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het Geschoren Schaap is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding
aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Het
Geschoren Schaap

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Het Geschoren Schaap niet gehouden haar verplichtingen
jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur
van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen,
energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar
zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door Het Geschoren Schaap
vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
A).het verwerken van de aankoop, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste
afleveradres.
B).opname in het klantenbestand van Het Geschoren Schaap.
9.2 Het Geschoren Schaap neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en
wetgeving in acht.

9.3 Het Geschoren Schaap verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, aankopen en overeenkomsten waarop
deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene
Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
pag. 5 Het Geschoren Schaap April 2017

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen

KvK: 63939432
IBAN: NL36INGB0007326558

Oktober Woonmaand bij Het Geschoren Schaap

 

In de maand oktober ontvangt u 10% korting op de aankoop van een meubel uit ons assortiment.

  • GRATIS ONDERHOUDWAX

  • GRATIS LEVERING IN FLEVOLAND

  • MEUBELEN GELIJK MEE TE NEMEN